Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Schaakproblemen
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Inloggen
Onze webshop
Privacy reglement

De KOMMISSIE van BEROEP en GESCHILLEN.


Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 13 april j.l. is voorgesteld, de kommissie van Beroep en de Geschillenkommissie samen te voegen.

Het bestuur is van mening dat de twee kommissies zonder meer kunnen worden samengevoegd tot ťťn kommissie:
"KOMMISSIE van BEROEP en GESCHILLEN",
of: "ARBITRAGE-KOMMISSIE", of ... .
Bovendien verdient het aanbeveling de bevoegdheden van deze nieuwe kommissie uit te breiden tot ALLE geschillen binnen de NSVG in de ruimste zin van het woord, en deze niet te beperken tot de zaken die in de statuten en de reglementen reeds zijn omschre¨ven.
Op de volgende ALV kunnen de leden hierover beslissen.

De kommissie van beroep bestaat uit:
Jan van Gelder
Els Hagen
Bep Suyk

De geschillenkommissie bestaat uit:
Martin Boerefijn
Theo van Driest
Renť Buisman
reserve is: Peter Witteveen

Hieronder volgt een overzicht van taak en bevoegdheden van deze kommissies, zoals omschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en het kompetitiereglement van de NSVG.


A. KOMMISSIE van BEROEP

Deze kommissie beslist over de toelating tot lid van de NSVG.
Art. 7 van de statuten zegt hierover:

1.Omtrent de toelating van leden beslist het be¨stuur.
2.Tegen deze bestuurs¨beslissing staat beroep open op een door de ledenvergadering in te stellen commissie van beroep, nader te regelen bij huishoudelijk regle¨ment, welke alsdan beslist. Dit besluit is onherroepelijk.

In Art. 17 van het huishoudelijk reglement worden nadere details gegeven:

1.Er is, overeenkomstig artikel dertien, derde lid onder B., van de statuten, een commissie van beroep als bedoeld in artikel zeven, tweede lid, van de statuten, die tot taak heeft ge-schillen te beslech¨ten omtrent de toelating tot de vereniging van een zich daartoe aangemeld persoon, als lid en hetwelk door het bestuur is geweigerd.
2.De commissie bestaat uit drie personen, die door de ledenver¨ga-dering worden gekozen voor een duur van vier jaren. Be-stuursleden zijn niet verkiesbaar. Aftredende commissieleden zijn terstond herkiesbaar. De commissieleden wijzen uit hun midden en voorzit¨ter en secretaris aan.
3.Een niet toegelaten persoon kan binnen dertig dagen na de dagteke-ning van het bestuursbesluit, waarin betrokkene als lid van de vereniging geweigerd wordt, wat schriftelijk ter kennis wordt gebracht, bij de commissie in beroep komen door een met redenen omkleed bezwaar¨schrift. Het gemotiveerde bestuursbe¨sluit vermeldt de inhoud van het lid en het adres van de commissie. Zijnde dat van de secretaris.
4.De commissie hoort, alvorens uitspraak te doen, de bezwaarde en het bestuur. De commissie doet zo spoedig mogelijk uit¨spraak doch uiterlijk binnen drie maanden, en geeft hiervan aan betrokkene en het bestuur schriftelijk kennis met vermel¨ding van de overwegin¨gen.
5.De commissie vergadert zo dikwijls als dit nodig is en wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De commissie kan voor haar werkzaam¨heden nadere regelen stellen, die de goedkeuring van het bestuur behoeven.


B. GESCHILLENKOMMISSIE

De geschillenkommissie treedt op bij kwesties betreffende de schaak-kompetities. Men kan in "beroep" gaan bij de geschillenkom¨missie, dit heeft echter niets te maken met de eerder omschreven kommissie van beroep! In art. 18 van het huishou¨delijk reglement worden de taken en bevoegdheden van de geschillen¨kommissie als volgt beschre-ven:

1.Overeenkomstig artikel dertien, derde lid onder C., is er een geschillencommissie voor de kompetities van de vereniging, die tot taak heeft de geschillen te beslechten als bedoeld in artikel twaalf van het 'kompetitiereglement N.S.V.G.'.
2.De commissie wordt gekozen door de ledenvergadering voor de duur van vier jaren. De verdere taak, samenstelling en werk¨wijze van de commissie wordt geregeld in het 'kompetitieregle¨ment N.S.V.G.' en het reglement van de commisie.
3.De commissie vergadert zo dikwijls als dit nodig is en wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
4.De commissie kan tevens optreden als adviseur van de wed¨strijd-leider. De adviezen kan de commissie eigener beweging en op verzoek van de wedstrijdleider geven en in alle gevallen betreffende de kompetities en samenstelling van vertegenwoor-di¨gende teams van de vereniging.

In art. 1, 12 en 13 van het kompetitiereglement staan omschrij¨vingen van de begrippen "beroep" en "geschillen":

Artikel 1: Begripsomschrijving
In dit reglement wordt verstaan onder Beroep:
Een schriftelijk gemotiveerd bezwaar tegen een besluit op grond van dit reglement in te dienen bij de daartoe door de ledenver-ga¨dering overeenkomstig de statuten in te stellen 'Geschil¨len-kommissie';

Artikel 12: geschillen en beroep
1.In geval van geschillen tussen de spelers onderling, welke niet in der minne kunnen worden geschikt, beslist de wed-strijdleider, gehoord beide spelers.
2.Tegen besluiten van de wedstrijdleider staat beroep open op een door de ledenvergadering in te stellen geschillenkommis¨sie. Dit dient schriftelijk te geschieden met motivering van het bezwaar tegen het door de wedstrijdleider genomen besluit. De beslissing op het beroep heeft alleen werking op de lopende kompetitie en op de betrokken wedstrijd waarbij de speler rechtstreeks belangheb¨bende is.
3.Op grond van het bepaalde in de statuten benoemt de ledenver¨ga-dering op voordracht van het bestuur een geschillenkommissie bestaande uit drie personen en twee plaatsvervangende leden. Deze plaatsvervan¨gende leden treden in elk geval op, indien een of meer van de vaste leden der kommissie belanghebbende is bij een beroep. De kommissieleden wijzen uit hun midden een voorzitter en sekreta¨ris aan.
4.Jaarlijks brengt de kommissie verslag uit aan de ledenvergade¨ring over zijn werkzaamheden. Van iedere vergadering van de kommissie houdt de sekretaris notulen. De notulen zijn voor een ieder toeganke¨lijk. In elk geval zal de kommissie alvorens een besluit op het ingestelde beroep te nemen, de wedstrijd¨leider en de bezwaar¨de(n) horen. De beraadslaging vindt achter gesloten deuren plaats.
5.De uitspraken van de kommissie worden schriftelijk - in spoedei-sen¨de gevallen kan tevoren ook reeds een mondelinge mededeling over de aard van de uitspraak worden gedaan - bekend gemaakt en bevatten de motivering van het genomen besluit op het beroep. Voor de lopende kompetitie zijn de door de kommissie gedane uitspraken voor alle partijen bindend. Tegen de strekking van deze uuitspraken kan een ieder bezwaar maken bij de ledenvergade¨ring, doch de beslissing hiervan heeft geen terugwerkende kracht en is onherroepelijk.
6.De kommissie stelt voor haar werkzaamheden een reglement op, dat in elk geval de termijnen waarbinnen een beroep dient te worden ingesteld, alsmede de termijnen waarbinnen de kommissie uitspra¨ken doet. Het reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur en dient te worden gepubliceerd.

Artikel 13: diskwalifikatie en verlorenverklaring
3.Indien een speler over meerdere kompetities gerekend op grond van de bepalingen van het vorige lid wordt gediskwalificeerd, kan de wed¨strijdleider een eventuele nieuwe aanmelding van deze speler, onder aanhaling van het bepaalde in dit regle¨ment, weigeren. Hij stelt de speler hiervan schriftelijk met opgave van redenen op de hoogte. De speler kan in beroep komen bij de geschillenkommissie.

Opmerkingen:
Uit statuten en reglementen moet t.z.t. geschrapt worden:
1. Financiele kommissie
In de Statuten (art. 13.3) en in het Huishoudelijk reglement (art. 16) wordt gesproken over een financiŽle kommissie. Deze is op de ALV van 1990 opgeheven.
2.Plaatsingskommissie
In het kompetitiereglement (art. 7.5) wordt gesproken over een plaatsingskommissie voor het samenstellen van de ranglijst. Dit wordt anno 1991 door de wedstrijdleider gedaan.

"SUPPLEMENT DRIE"
van de FIDE-REGELS
voor het SCHAAKSPEL

Hieronder volgen regels en materiaalvoorschriften voor het schaken met visueel gehandicapten. Tijdens toernooien blijkt meer dan eens dat niet alle leden voldoende op de hoogte zijn met deze regels. Ook de voorschriften die gelden voor schaakbord en -stukken worden niet door iedereen nageleefd.

Het bestuur van de NSVG hoopt d.m.v. deze publicatie hierin verbe-te¨ring te brengen. De deelnemers aan de komende interne competitie "Schaken achter het bord" worden erop gewezen, dat het gebruik van aangepast spelmateriaal volgens onderstaand reglement verplicht gesteld wordt!


"SUPPLEMENT 3" van de
Regels voor het Schaakspel

vastgesteld door de Wereldschaakbond FIDE
(Fťdťration Internationale des Echecs)
per 1 maart 1989

Dit supplement geeft regels voor het schaken tussen visueel gehan-di¨capte en ziende spelers alsmede tussen visueel gehandicapte spelers onderling.
De strekking van deze regels is gelijk aan regels, opgesteld door de International Braille Chess Association (IBCA)
Hieronder volgt de tekst van dit supplement (officiele vertaling van de KNSB)

A. SPELMATERIAAL

In wedstrijdschaak tussen ziende en visueel gehandicapte spelers kan elke speler eisen dat er twee borden worden gebruikt, met dien verstande, dat de ziende speler een normaal bord en de visueel gehandicapte speler een speciaal geconstrueerd bord gebruikt. Dit laatste moest aan de volgende eisen voldoen:
a)een minimumgrootte van 20 x 20 cm;
b)de zwarte velden liggen iets hoger dan de witte;
c)elk veld bevat een opening.
Met betrekking tot de schaakstukken geldt:
d)elk schaakstuk moet aan de onderzijde voorzien zijn van een pinnetje, dat precies in de onder c) genoemde opening past;
e)de schaakstukken dienen van het Staunton-model te zijn; de zwarte stukken moeten voorzien zijn van een voelbaar merkte¨ken.

B. SPELREGELS

De volgende regels zijn van toepassing:
1.De zetten dienen duidelijk aangekondigd te worden; de zet dient door de tegenstander herhaald te worden en op zijn bord uitge-voerd te worden. Om er voor te zorgen dat de aankondiging zo duidelijk mogelijk is, wordt het gebruik van de volgende namen aanbevolen in plaats van de corresponderende letters, waarbij uitgegaan wordt van de algebraÔsche notatie:
a = Anna, b = Bella, c = Cesar, d = David, e = Eva, f = Felix, g = Gustav, h = Hector.
De rochade wordt aangekondigd door "Lange Rochade" resp. "Kurze Rochade". (Bij internationale wedstrijden is duits de voertaal, tenzij de spelers het eens worden over een andere taal.)
Wanneer een pion promoveert, moet de speler aankondigen welk stuk er wordt gekozen.
2. Op het bord van de visueel gehandicapte speler wordt een stuk geacht te zijn aangeraakt, zodra het uit de opening is geno¨men.
3.Een zet wordt geacht te zijn voltooid als;
a)in geval van slaan het geslagen stuk is verwijderd van het bord van de speler die aan zet is;
b)een stuk is geplaatst in een andere opening;
c)de zet is aangekondigd.
Alleen dan mag de klok van de tegenstander aan de gang worden gebracht.
Wat de punten 2 en 3 betreft, gelden voor de ziende speler de normale spelregels.
4.Een speciaal geconstrueerde schaakklok is voor de visueel gehandi-capte toegestaan. Deze dient de navolgende voorzienin¨gen te hebben:
a)een wijzerplaat waarop bij de cijfers een verhoogde stip is aan gebracht, met dien verstande, dat bij 3,6,9 en 12 twee verhoogde stippen zijn aangebracht. Voorts dienen de wijzers versterkt te zijn.
b)een gemakkelijk te voelen vlag. Speciale aandacht dient te worden besteed aan de vlag, die zo bevestigd dient te zijn, dat de speler ook gedurende laatste 5 minuten van het uur de grote wijzer kan voelen.
5.De visueel gehandicapte speler dient de zetten te "noteren" hetzij in braille hetzij in geschreven vorm, hetzij door inspreken in een geluidsband.
6.Een verspreking bij het aankondigen van een zet moet terstond worden hersteld, en vÚÚrdat de klok van de tegenstander aan de gang wordt gebracht.
7.Mochten tijdens een partij op de twee borden verschillende stellingen ontstaan, dan moeten zulke verschillen worden gecorri¨geerd met assistentie van de wedstrijdleider en door het raadplegen van de notaties van beide spelers. Indien de notaties met elkaar overeenstemmen, moet de speler die wel de juiste zet heeft genoteerd, maar op het bord de verkeerde zet heeft uitgevoerd, zijn stelling in overeenstemming brengen met de notatie.
8.Komen dergelijke verschillen voor, dan wordt teruggegaan tot die stelling, waarin de notaties nog gelijk zijn; door de wedstrijd-lei¨der worden de kloktijden naar evenredigheid gecorrigeerd.
9.De visueel gehandicapte speler heeft het recht gebruik te maken van de diensten van een assistent, die een of meer of alle van de hierna omschreven taken dient uit te voeren:
a)het uitvoeren van de zetten van elk van beide spelers op het bord van de tegenstander;
b)het aankondigen van de zetten van beide spelers;
c)het bijhouden van de notatie van de visueel gehandicapte speler en de klok van diens tegenstander aan de gang brengen (daarbij regel 3c) in aanmerking nemend);
d)het inlichten van de visueel gehandicapte speler, slechts op diens verzoek, over het aantal gedane zetten en over de door beide spelers verbruikte bedenktijd;
e)het opeisen van de winst indien de bedenktijd is over¨schre¨den, en het melden aan de wedstrijdleider, dat de ziende speler ťťn van zijn stukken heeft aangeraakt;
f)het verrichten van de noodzakelijke formaliteiten indien de partij wordt afgebroken;
10.Indien de visueel gehandicapte speler geen gebruik maakt van een assistent, kan de ziende speler hier van gebruik maken; deze zal belast worden met de onder punt 9a) en 9b) genoemde taken.

<

Onderwerpen in de rubriek: Reglementen


Klik op 1 van onderstaande onderwerpen
commissies
fide bijlage e bij FIDE reglement
kriteria samenstelling team voor olympiade 2012
spelen met spelregels (1)
spelen met spelregels (2)
spelen met spelregels (3)
spelen met spelregels (4)
spelen met spelregels (5)
spelen met spelregels (6)
visueel beperkten en de schaakklok
2013 reglement
wedstrijdregels hsb
2014 Reglement ONK2014
2016 Reglement onk2016

Rubrieken in de hoofdrubriek Niet ingedeelde rubrieken

Klik op 1 van onderstaande rubrieken
Beurzen met aandacht voor hulpmiddelen
Diverse
IBCA (International Braille Chesss association) algemeen
Integratie
KNSB
partijen van NSVG leden
Persberichten
Schaakproblemen
Reglementen
Berichten over nsvg.nl en andere websites
Spectaculairste partijen uit het NSVG kampioenschap

Overzicht van hoofdrubrieken

Klik op 1 van onderstaande hoofdrubrieken om de rubrieken in die hoofdrubriek te zien:

Open schaaktoernooien voor vips
Niet ingedeelde rubrieken
Geschikt/aangepast schaakmateriaal, software, boeken
Niet open schaaktoernooien voor vips
Schaaktheorie: openingen en eindspelen
info over de NSVG
Alle rubrieken


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
 
   
 
 

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
 

Wijzig weergave van schaakstellingen
Toon als diagram
Toon in woorden
Toon in korte notatie